Ngày đăng

Hướng dẫn upgrade vmware Esxi 5.1.0 to Esxi 6.0 esxi 5.1.0 upgrade to 6.0

Hôm này mình xin hướng dẫn các bạn nâng cấp từ VMware Esxi 5.1.0 lên VMware Esxi 6.0 , mọi người xem qua hình ảnh.
Khuyến cáo nên backup dữ liệu trước khi nâng cấp, esxi 5.1.0 upgrade to 6.0.
Trước khi nâng cấp.
esxi 5.1.0

Chọn boot từ DVD.
itwebs.com.vn
Bắt đầu khởi động.
esxi 6
Bấm Enter để tiếp tục.
itwebs.com.vn
Bấm F11 để chấp nhận các điều khoản.
vmware
Bấm Enter để tiếp tục
esxi 6
Chọn upgrade ESXi , bấm enter tiếp tục
itwebs
Bấm F11 để chấp nhận.
Esxi 6.0
Hệ thống bắt đầu Upgrage.
Upgrade Esxi 6.0
Upgrade thành công, Enter để khởi động lại.
Esxi 6

http://itwebs.com.vn

Chúc các bạn thực hiện esxi 5.1.0 upgrade to 6.0 thành công.