Ngày đăng

Hướng dẫn sửa lổi Warning: the hight memory area (HMA) is not available

Warning: the high memory area (HMA) is not available.
Additional low memory (below 640k) will be used instead.
Creating 64Mb Ram Drive as R.

Đối những máy tính đời mới khi sử dụng đĩa Hiren’s BootCD để Ghost máy, hoặc test RAM, Memory, đa số xuất hiện lỗi Warning: the hight memory area (HMA) is not available, và không thể sử dụng được Hiren’s BootCD, lỗi này không phải do Hiren’s BootCD lỗi mà do hệ thống không tạo được bộ nhớ đệm, dưới đây là hướng dẫn.

Trả lời